Skip to content

Overordnet del: Dobbelt hensyn

I beskrivelsen av overordnet del av læreplanen snakkes det om et dobbelt hensyn. En selvfølgelighet ved første blikk, men så gir det mening. Ikke minst for musikklæreren.
Fargeblyanter i mange farger + teksten: Fagfornyelsen, Overordnet del: dobbelt hensyn

Denne artikkelen er ikke ment som en helhetlig diskusjon av overordnet del og erstatter på ingen måte egen lesing. Jeg håper å kunne bidra til dine egne refleksjoner når du leser læreplanen.

Et sterkt profesjonsfellesskap

Utdanningsdirektoratet ber oss være oppmerksomme på det de kaller et dobbelt hensyn ved utøvelse av planen:

  1. Planen uttrykker verdier som profesjonsfellesskapet og skolehverdagen skal bygge på og preges av.
  2. Og de samme verdiene skal elevene lære, erfare og utvikle ved å jobbe med fagene.

(Fra Udirs «Støtte til arbeid med læreplanverket», modul 1.1.3)

Virker det selvsagt? Vel, poenget er interessant fordi det presiserer at verdiene ikke bare angår undervisningen for elevene, men også utviklingen i profesjonsfellesskapet lærere i mellom. Fremdeles selvsagt? Sannsynligvis. Vi må, så klart, ta hensyn til menneskeverdet, kulturelt mangfold, etisk bevissthet etc. i samarbeidet med andre lærere. Dette ligger grunnfestet i oss. Vi skal dele erfaringer, strekke oss sammen og lære sammen. At det også innebærer å løse utfordringene sammen, bør være etablert praksis. Skolen er vår, ikke min eller din, og det gjelder også klasserommet, timene og elevene – «i gode og onde dager». Det er ikke bare god skolekultur, men også lovfestet at skolens pedagogiske personale skal danne et fellesskap som både skaper god undervisning og løser utfordringer sammen.

Inkluderende profesjonsfellesskap

Alt for ofte hører jeg om musikklærere/faglærere som opplever seg som en «satellitt» i kollegiet. Man svever utenfor kjernen, deltar ikke på temamøter fordi disse legges når man har undervisning, blir i mindre grad ivaretatt i felles utviklingsmål, må alltid tilpasse sine planer etter de såkalte basisfagene, undervisning avlyses ofte på grunn av andre aktiviteter som turer, heldagsprøver o.l. Her har ledere, kollegiet og læreren det gjelder et ansvar for å tilrettelegge slik at alle får ta del i et sterkt profesjonsfellesskap – og for at alle fag utvikles for å bidra til å realisere skolens mandat.

Ulike fag fremmer verdiene på ulike vis

I beskrivelsen av overordnet del skriver Udir: «Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag bidrar til å realisere opplæringens brede formål.» (Udir.no, Beskrivelsen av overordnet del) Dette er en viktig forutsetning, som også kan spille en rolle for musikkfaget. På den ene siden understreker det betydningen av at enhver lærer (og implisitt også andre som deltar i undervisningen, f.eks. kunstnere gjennom DKS) er kjent med og forholder seg til verdigrunnlaget i planen.  Men like viktig er det at skolen i denne formuleringen er nødt til å anerkjenne at alle fag bidrar til å realisere skolens mandat. «Hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike delene henger tett sammen og må brukes sammen.» (ibid.)

Et argument for tverrfaglighet?

Gitt planens fokus på et profesjonsfellesskap som anerkjenner at skolens verdier fremmes av alle fag, så må skolen drøfte hvordan dette best kan skje. Hvilke verdier fremmes på hvilken måte av de ulike fagområdene? Hvordan kan koordinert undervisning på ulike områder styrke formidlingen og læringen? Dette taler for en bevisst bruk av både tverrfaglighet, flerfaglighet og andre former for samarbeid. Alle fag har sin plass. For meg gir det to konklusjoner:

  1. Skoleledere som lar estetiske fag bli satellitter, der de sultefores og mangler forutsetninger for god undervisning og læring, kan umulig ha erkjent at alle fag bidrar til å fremme verdiene. Det er i strid med læreplanens overordnede del.
  2. Det er ikke nok at hver lærer reflekterer over sin egen oppgave, – man må også vite om de andres. Vi må kjenne helheten og ivareta balansen.
Se også
Handlekurv
Back To Top
Search