Skip to content

Dette vil jeg bli bedre på med Fagfornyelsen

Udir ønsker at overordnet del skal skal bli mer brukt i planlegging av undervisning. Jeg tror det er lurt og har sett litt på hva jeg vil bli bedre på.
fargeblyanter og fargede blyantspissere

Som lærere er vi ofte først og fremst opptatt praksis. Vi ønsker å bruke tiden på elevene og undervisningen. Overordnede plandokumenter har derfor en tendens til å havne i skuffen på arbeidsrommet. Men er det lurt?

Feiltolkninger har kostet mye

Hva skjedde for eksempel med vurdering like etter at Kunnskapsløftet ble innført? Jo, det kom et trykk på vurderingsarbeidet og manglende tydelighet førte til svært forskjellige tolkninger, hvorav mange verken var basert på læreplanverket eller forskriften til opplæringsloven. I stedet fikk skolenorge en lang rekke lokale pålegg, utledet (les: tolket) av foredrag (les: tolkninger) basert på artikler (les: tolkninger) basert på et tidligere pålegg (les: tolkning) begrunnet i… Vel, skolen mistet synet av målet – hvorfor elevene går på skolen. (Det er nemlig ikke først og fremst for å lære fag. Les overordnet del hvis du ble i tvil nå.)

Dette fikk minst to uheldige konsekvenser:

  1. En skole som ikke var godt nok fundert i hvorfor elevene kommer på skolen.
  2. Et enormt arbeidspress for lærere, som mange i dag vil si ikke tjente formålet.

Digresjon:

For all del, – jeg pleier å si, i fullt alvor, at de to endringene som har utviklet meg aller mest som lærer de siste 30 årene er:

  • Utvikling av didaktikk for bruk med digitale verktøy
  • Satsningen på vurdering for læring

Det er selvfølgelig ikke de digitale dingsene som gjorde meg bedre, men alt arbeidet jeg har lagt ned i å finne gode måter å bruke og ikke bruke de på. Det samme gjelder vurdering. Poenget med denne digresjonen er å peke på at de uheldige konsekvensene slett ikke er et uttrykk for at jeg synes vurdering er noe tull. Ville bare være tydelig på det.)

Tilbake til poenget:

Ved å ikke løfte blikket mistet skolen retningen. Overordnet del er ikke politisk selvskryt som dekker over at skolen får for lite penger. Den er et utrolig viktig dokument som gir en overordnet retning for det daglige arbeidet. Ved å ikke bruke den aktivt, for heller bare å stikke nesa ned i detaljene og morgendagens musikktime, risikerer vi å skjære ut i feil retning – uten å oppdage det.

Jeg oppfatter at dette er en av grunnen til at Utdanningsdirektoratet nå ønsker å styrke båndene mellom læreplanens overordnede del og hverdagens praksis.

I et par andre artikler har jeg pekt på noen konsekvenser delen får for musikkundervisningen generelt. I tillegg har jeg nå definert noen områder der jeg vil utvikle min egen praksis – nettopp for bedre å oppfylle forventningene fra overordnet del.

Dette vil bli bedre på med Fagfornyelsen:

Da jeg nettopp leste overordnet del på nytt, med dette for øyet, fikk jeg 1001 tanker og idéer, men bare noen få er nevnt her. Det er fordi 1) jeg får jo til noe allerede – og 2) jeg prioriterte lista og valgte noen jeg ville jobbe med i denne omgang.

Lista nedenfor er fin for meg, men neppe spesielt nyttig for deg? Den får jo først verdi når den er basert på refleksjoner som sammenlikner egen praksis med forventningene i overordnet del. Jeg publiserer den her likevel, i tilfelle den kan bidra med noen tanker.

  • Sangtekster: Jeg vil i større grad enn i dag bruke sangtekster til mer enn «bare» å synge. Det kan handle om å skape bevissthet om tekstens innhold, hvilke verdier den fremmer, gleden den rommer etc., bruke kritisk tenkning i samtale om teksten… og samtidig passe på at dette ikke overskygger den umiddelbare og spontane sanggleden.
  • Demokratiske prosesser: Mye av det vi gjør inneholder demokratiske prosesser, men jeg vil i større grad benevne dette og bevisstgjøre overføringen disse kan ha til andre situasjoner.
  • Utforskende undervisning + lære å lære: Vi utforsker mye når vi skaper musikk og jeg har forsøkt å trekke dette litt over i andre emner. Jeg vil lage flere undervisningsopplegg, innen ulike deler av musikkfaget, som tar elevene med på en utforskende læringsreise. Hva vi skal lære, hvorfor, hvordan, hvilke metoder og lærestoff passer etc. Jeg må være spesielt nøye med å gjøre dette til en effektiv dialog som ikke sklir ut i prat – fokus på utforsking gjennom aktivitet!
  • Spørsmål: Jeg vil skape en undervisningskultur basert på å spørre sammen, svare sammen og lære sammen.
  • Informasjon til foreldre: Jeg ønsker å finne enkle måter å gi foreldrene informasjon som har en verdi. Om det blir film, podkast, skriftlig tekst eller hva, – det vet jeg ikke nå. Men et par temaoverskrifter på en årsplan er definitivt ikke det jeg søker.
  • Binde temaer sammen: Jeg vil skape en undervisning der temaer henger bedre sammen, kompetansen vi utvikler anvendes i senere temaer med bevissthet.

Selvfølgelig kommer det mer og lista må justeres etter hvert som jeg jobber med dette. Men slik tenker jeg i dag.

…så der har du meg…lista kan og vil bli revidert. Hva nå? Din tur?

Se også
Handlekurv
Back To Top
Search