Publisert 7. juli 2017

Del 5: Bruksområder

Gjennom å definere seks kvalitetsområder, sette disse inn i et samtalerom og etablere et system for vurdering av kompetansen har vi fått en modell egnet for en rekke bruksområder. Noen er gitt i eksemplene på de foregående sidene. Her er en oppsummering:

Utøvende og skapende musikkarbeid

Modellen er først og fremst utarbeidet for musikkfagets utøvende og skapende sider. Hensikten er å identifisere og konkretisere ulike sider ved kvalitet i elevenes arbeid og mestring. Dette gjør både dialogen og vurderingen lettere, i tillegg til at dokumentasjonen kan bli mer konkret.

Kvalitetsmodellen reduserer ikke behovet for en lærer med god kompetanse på fagområdet, men bidrar til en tydeligere vurderingsdialog og deved økt læring. For læreren er den dessuten et verktøy som gjør vurderingsarbeidet mer gjennomførbart i en hektisk skolehverdag.

Det ville være et feilspor å foreta en slag summering av pilene som utgangspunkt for å fastsette karakterer. Likevel blir vurderingen så konkret og spesifikk at veien fra vurdering til karaktersetting blir betydelig forenklet.

Gjennomførbar dokumentasjon

Kvalitet i musikk er ikke en målbar størrelse og vurderingsarbeidet vil derfor være basert på skjønn, i kombinasjon med konkrete kjennetegn på måloppnåelse. Dermed er det ikke mulig å legge fram en absolutt objektiv dokumentasjon på elevenes utøvende og skapende kompetanse i faget. Kvalitetsmodellen tar heller ikke sikte på det. Men en datert modell utfylt med piler, evt supplert med stikkord, dokumenterer lærerens skjønnsmessige vurdering på et gitt tidspunkt - ut fra visse kjennetegn. Det går raskt å lage denne type dokumentasjon. Den er et produkt av dialogen, som igjen er en del av undervisningen.

Et eksempel:

Elevene øver på et utøvende arbeid eller er i en skapende prosess. Dette skal lede til en framføring av det de har øvd på/laget. Læreren har et ark med mange små opptegninger av modellen. Under veiledningen i prosessen fører han opp navn og de aktuelle pilene som uttrykk for den kompetansen eleven viser. (I spesielle tilfeller kan det suppleres med enkle stikkord.) På framføringen kan han evt. supplere med nye piler i en annen farge. Arket dateres og lagres sammen med informasjon om kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse.

Dette må ansees som en grundig dokumentasjon, samtidig som den er ferdig til arkivering i det øyeblikk elevene går ut av musikkrommet.

Lærerens vurdering

Læreren kan

  • bruke modellen i vurderingsdialogen med elever, og med andre lærere, før, under og etter et undervisningsforløp.
  • effektivt vurdere mange elever i rask rekkefølge, slik behovet ofte er i undervisningen. Ved å ha mange modeller samlet på ett skjema kan elevgruppen vurderes fortløpende. Det går raskt å tegne opp piler for elevene og dette reduserer behovet for skriftlig formulerte kommentarer.
  • holde oversikt over elevenes utvikling ved å ha jevnlige daterte kompetanseprofiler for hver elev.
Elevens egenvurdering

Elevene kan

  • vurdere sin egen kompetanse på gitte områder.
  • se utviklingen over tid ved å sammenlikne kompetanseprofiler.
  • vurdere medelever og gi konkrete konstruktive tilbakemeldinger.
Dokumentasjon

Daterte kompetanseprofiler

  • er dokumentasjon på at læreren på et gitt tidspunkt har gjort en skjønnsmessig vurdering ut fra tydelige kriterier.
  • kan brukes i kombinasjon med andre vurderingsverktøy, som logg, mappemetodikk, målark etc.

I siste del skriver jeg litt om Ønskekvistmodellen, som var utgangspunkt for Kvalitetsmodellen.


 

Creative Commons-lisens

Kvalitetsmodellen av Eldar Skjørten er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal Lisens. Tillatelse til annen bruk enn den som dekkes av denne lisensen kan være tilgjengelig fra https://www.musikkpedagogikk.no/kontakt.