Publisert 11. oktober 2016

Uttrykke seg skriftlig i musikkfaget

Å kunne uttrykke seg skriftlig

K06:

”Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget.”

Kommentar:

Beskrivelsen av denne grunnleggende ferdigheten bruker begrepet notasjon. Hva slags notasjon er opp til læreren å velge. De vanligste formene er grafisk notasjon, besifring, tabulatur og noter. I alle tilfeller definerer man et sett symboler og/eller tegninger som på ulike vis representerer musikken, ikke ulikt den måten bokstaver representerer talespråket. En del skoler velger å undervise noter og det er grunn til å reflektere over konteksten. Notelære som en teoretisk disiplin samsvarer ikke nødvendigvis med læreplanens intensjon om et utøvende og skapende musikkfag. Settes notelære derimot i sammenheng med musikkutøvelse eller komponering (for eksempel ved bruk av digitale noteprogram som spiller det eleven skriver), så kan det gi mening. Her blir det opp til skolene å balansere tidsbruk opp mot nytteverdi for praktisk aktivitet.

Generelt vil musikknotasjon kunne bidra til å visualisere musikkens forløp, former og strukturer. Dette kan skjerpe øret, fokusere lyttingen og fungere som et analyseredskap for dypere innsikt. Notasjon er også nyttig som en ”huskelapp” i utøvelse og skapende arbeid.

Det tradisjonelle skriftspråket (bokstaver) har også sin plass i musikkundervisningen, gjerne i samarbeid med norskfaget. Eksperimentering med rim og rytme er nevnt i læreplanen, og det er nokså vanlige aktiviteter med de yngre elevene. På et høyere nivå gir det god støtte til forståelsen av f.eks. hvordan en sangtekst kan bygges opp eller til hvordan språket i seg selv inneholder musikalske elementer (rytme, rim og melodisk tonefall) som kan brukes i skapende arbeid.

Til slutt kan skriftspråket også brukes i refleksjon omkring opplevelser og kunnskap i faget. Denne type skriftlig arbeid må forholde seg til kompetansemålene både i innhold og omfang.

Eksempel fra praksis:

Elevene på 9. trinn arbeider med et tverrfaglig komposisjonsprosjekt i musikk og kunst og håndverk. Gruppen har valgt å skape et bilde med verdiløse materialer, og skal sette musikk til. Etter en idemyldring om hvilke stemninger musikken skal inneholde, eksperimenterer de med hva slag lyder som kan formidle dette. De har noen tradisjonelle instrumenter og noen verdiløse gjenstander. Lydene, og lydkombinasjoner, blir notert på små lapper og notasjonen består av tegninger og tekst. Når denne ”lydbanken” er ferdig setter elevene sammen en skisse av komposisjonen. Hvilken lyd skal starte? Hvordan utvikler det seg? Lapper med notasjon flyttes og settes i rekkefølge.