Publisert 11. oktober 2016

Uttrykke seg muntlig i musikkfaget

Å kunne uttrykke seg muntlig

K06:

”Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen.”

Kommentar:

Muntlig aktivitet har tradisjonelt stått sterkt i musikkfaget, ikke minst fordi sang er en naturlig og grunnleggende del av barns musikkutøvelse. Å "eksperimentere med stemmen" har kanskje vært mest aktuelt på lavere årstrinn. Man ha brukt rytmiske talekor, lek med lyse og mørke toner m.m. Dette er også fine øvelser som skaper bevissthet om tonehøyde og legger grunnlaget for å synge rent. Mange har også komponert med denne type stemme-eksperimenter, noe flere lærebøker for småskolen gir eksempler på.

Den andre delen i læreplanens formulering handler om å sette ord på og kommunisere om musikk. Også det er velkjente aktiviteter i musikkfaget. Som pedagoger kan vi undervise og legge til rette for læring, men selve læringen skjer i elevene. Når de setter ord på kompetansen de tilegner seg, skapes også en større bevissthet og forståelsen forsterkes. Arbeid med muntlige ferdigheter fyller dermed flere funksjoner. Det gir elevene erfaringer i å uttrykke seg muntlig, samtidig som det styrker den musikkfaglige læringen.

Musikkfaget inneholder i mange tilfeller muntlig aktivitet i en sammenheng som elevene er godt motivert for. Det kan for eksempel være sang i store grupper, solistøving eller utforskende og eksperimenterende stemmebruk i ulike varianter. Elever som kommer i stemmeskiftet har svært godt av å bli bevisst hva som skjer med stemmen og fortsette å bruke den, under forutsetning om at nødvendige hensyn blir tatt.

Arbeid med muntlige ferdigheter trenger neppe å oppleves som vanskelig i musikkundervisningen. Dette er en naturlig del av tradisjonell musikkdidaktikk og støtter opp om faglige mål.

Eksempel fra praksis:

Elevene synger Gjendines Bådnlåt, som de skal framføre på en forestilling. De har hørt historien om da Edvard Grieg traff Gjendine Slålien og ble betatt av sangen hennes, om hvordan han ba om å få skrive den ned og at han senere laget sin egen klaverversjon. Læreren spør om elevene husker hva en ”bådnlåt” er. En elev svarer at det er en vuggesang. Parvis reflekterer elevene kort over slags stemmebruk som passer til, før de gjør en kort felles samtale i plenum. Så synger de igjen. Siden forrige time har læreren notert seg noen elever han skal følge ekstra godt med på i vurderingsarbeidet.